Maturita, státnice. Povinnost rodiče platit výživné dítěti, které ukončilo studium a nezačalo pracovat

Zdroj: PxHere, free image

Nastala doba maturit a státnic. Pro mnohé absolventy to znamená změnu statusu studenta a přesun do kategorie zaměstnanec či osoba samostatně výdělečně činná. Jenže, co když potomek pracovat nezačne? Tento problém se stává aktuální pro celou řadu rodičů. Je rodič povinen i nadále platit výživné, nebo ukončením studia již vyživovací povinnost vůči dítěti končí?

Věková hranice

Obecně se dá říci, že pokud je profesní příprava potomka (např. studium) ukončena a nic mu zásadně nebrání ve výdělečné činnosti (jeho vlastní lenost se zde nepočítá), pak již rodiče výživné platit nemusí. Jenže to, co se zdá jednomu rodiči jako lenost a neochota začít pracovat, může dítě či druhý rodič vidět úplně jinak.

Zákon nestanoví žádnou věkovou hranici, od které lze dítěti jednoznačně přestat platit výživné, tzv. alimenty. Občanský zákoník v § 911 říká, že „výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit.“ Prokazuje se tedy nikoli věk, ale schopnost samostatně se živit. Není to však tak úplně jednoduché.

Výživné určené dohodou vs. soudem

Pokud výživné nebylo určeno soudem, lze se na jeho ukončení vzájemně dohodnout. Pokud však bylo stanoveno soudem, pak je nutné se opět obrátit na soud, a to s žádostí o zrušení, resp. ukončení vyživovací povinnosti.

Ve sporných případech se může posuzovat řada okolností. Nedá se tedy paušálně předem říci, jak který spor dopadne. Je rozdíl, jestli dítě bez příjmů ukončilo středoškolské studium, avšak chce pokrčovat ve studiu na vysoké škole. Nebo již má vysokoškolský titul, částečně pracuje a chce pokračovat v doktorském studiu nebo vystudovat ještě jednu vysokou školu v jiném oboru. Je také rozdíl, pokud je potomek registrovaný na úřadu práce a práci aktivně hledá, ale např. kvůli zdravotnímu problému, je jeho hledání neúspěšné. Nebo se jedná o zdravého jedince, který hledá práci způsobem, aby ji nenašel.

Status studenta a ÚP

Je dobré vědět, že status studenta zpravidla zůstává absolventům středních škol a vyšších odborných škol do 31. 8. U absolventů vysokých škol zůstává status studenta do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy vykonal státní závěrečnou zkoušku. Po tuto dobu platí za studenta zdravotní pojištění stát. Nepracující potomek si tedy může dopřát tzv. poslední prázdniny, aniž by se musel registrovat na úřadu práce. Zároveň si však také nic nevydělá. Většina rodičů svému dítěti tyto prázdniny zpravidla dopřeje a výživné mu po tuto dobu hradí.

Z uvedeného je tedy zřejmé, že ukončení studia či dovršení plnoletosti dítěte, nemusí automaticky znamenat ukončení vyživovací povinnosti rodičů.

doby studia započítal celý měsíc, kdy byla tato zkouška složena, a poté měsíc následující.

Sňatek

Pokud se dítě vdá/ožení, pak má dle § 697 občanského zákoníku vyživovací povinnost mezi manžely přednost před vyživovací povinností rodičů. Pokud máte tedy v okolí dobrou partii, můžete ji svému potomkovi dohodit, a elegantně se tak zbavit povinnosti platit alimenty.