Jak v praxi funguje náhradní výživné. Kdy a kde o něj požádat

Zdroj: Shutterstock

V r. 2021 začalo fungovat tzv. náhradní výživné, jež hradí stát. Jedná se o sociální dávku, která má pomoci rodičům samoživitelům s finančním zajištěním péče o dítě, jestliže jeden z rodičů neplatí řádně výživné stanovené soudem. Dávku vyplácí Úřad práce ČR.

Žadatelé jsou úspěšní

Od července 2021 do května 2022 bylo podáno přes 10 000 žádostí. Z toho byla naprostá většina žádostí o náhradní výživné schválena. Zamítnuto bylo pouze 170 žádostí. Nejčastějším důvodem pro zamítnutí (105 žádostí) bylo neprobíhající exekuční řízení či soudní výkon rozhodnutí.

Výše náhradního výživného v praxi

Náhradní výživné je nejčastěji vypláceno na děti školou povinné, tj. ve věku od 7 až do 15 let (tři pětiny případů).

Z regionálního hlediska připadlo nejvíce žádostí na pobočky úřadu práce spadající pod krajskou pobočku v Ostravě (v průměru 16 %), pak následoval Ústecký kraj.

Průměrná částka, která byla v rámci jedné dávky vyplacena, činila přibližně 1 750 Kč, tedy nedosahovala možného maxima.

Regionální rozdíly dle výše přiznaného náhradního výživného jsou značné. Zcela specifická je Praha, kde byla téměř polovina všech dávek přiznána v maximální výši 3 000 Kč. Důvodem je patrně vyšší příjmová úroveň a tedy i vyšší soudem vyměřené vyživovací povinnosti. Relativně podobně na tom byl Středočeský kraj. Na opačném pólu stojí žadatelé z kraje Ústeckého a části kraje Vysočina, kde výše zhruba tří desetin přiznaných dávek nedosáhla ani 1 000 Kč.

Kdo může požádat

Nejen rodič, ale také pěstoun či opatrovník, který má v péči nezaopatřené dítě, na které druhý rodič neplatí řádně výživné. Žádost se podává na příslušné pobočce ÚP.

Kolik můžete nejvíce dostat?

Dostanete soudem stanovené výživné, maximálně však 3 000 Kč měsíčně. Může vám být vyplaceno až 24krát.

Co je nutné splnit

Aby vznikl nárok na tuto dávku, musí být současně splněny tyto podmínky:

  • Musí být soudem stanovené výživné nebo soudem schválená dohoda o výživném. Pokud jste se na placení výživného dohodli pouze mezi sebou a jeho výše není schválená soudem, nárok na náhradní výživné nevzniká.
  • Dítě musí být nezaopatřené. Podrobné informace o tom, kdo je nezaopatřené dítě, nejdete v zákoně o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.) Nejčastěji se jedná o studující dítě do věku 26 let bez vlastního příjmu.
  • Dítě musí mít trvalý pobyt i bydliště v Česku. Jestliže má dítě skutečné bydliště v jiném státě, nárok na náhradní výživné není.
  • Musí být zahájen proces vymáhání dlužného výživného. Pokud druhý rodič neplatí na své dítě výživné, musíte podat návrh na exekuci nebo návrh na soudní výkon rozhodnutí.  V této věcí se můžete obrátit na kteréhokoliv soudního exekutora nebo na soud, který rozhodl o výživném. Jakmile je návrh podán, máte nárok na náhradní výživné. Pokud byl v posledních 4 měsících před podáním žádosti nebo v průběhu řízení o náhradní výživné soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaven, protože rodič, který neplatí výživné, nemá žádný majetek, nárok na náhradní výživné trvá.

Podrobné informace naleznete také na stránkách Úřadu práce ČR.