Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Zbývá vám už jen několik dní

Foto: Rýdlová J.

Zjistíte, že pro vás důležitý lékař nemá smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou nebo že jiná pojišťovna vám nabízí větší výhody, a rozhodnete se pojišťovnu změnit. Přestoupit k jiné zdravotní pojišťovně ovšem nelze jen tak, platí zde lhůty, které je nutno respektovat.

Kdy a jak změnit zdravotní pojišťovnu

Dle zákona o veřejném zdravotním pojištění máte právo změnit svou zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, tudíž jednou za rok, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Změnu tedy nemůžete udělat kdykoli, ale pouze k 1. lednu nebo 1. červenci daného roku. Aby to nebylo tak jednoduché, musíte si navíc hlídat lhůtu, ve které lze ke změně přikročit.

K přestupu je totiž nutno podat vybrané zdravotní pojišťovně přihlášku opatřenou vaším podpisem. Stáhnete ji zpravidla na jejích stránkách. Přihláška musí být podána v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Je nejvyšší čas

Definice daná zákonem zní poněkud kostrbatě. Převeďme ji tedy do praxe. Pokud byste chtěli změnit svou pojišťovnu, nejbližší termín je k 1. červenci 2023. Musíte však respektovat uvedenou minimální 3měsíční lhůtu. Zbývá vám tedy čas do konce letošního března, tedy přesněji do pátku 31.3.

Výjimky

V určitých případech můžete změnu provést také v kratší lhůtě. Je to zejména tehdy pokud vaše zdravotní pojišťovna „končí“ (likvidace, nucená správa, sloučení). Tehdy můžete pojišťovnu změnit vždy k prvnímu dni 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k uvedené události. O této možnosti by vás vaše pojišťovna měla srozumitelným způsobem informovat.

Nahlášení změn

Pokud měnit pojišťovnu, nezapomeňte nahlásit změnu svému zaměstnavateli a svým ošetřujícím lékařům, a to do 8 dnů od data, kdy k ní došlo.

OSVČ

Pokud jste osobou samostatně výdělečně činnou, pak musíte při změně zdravotní pojišťovny předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu.