Spory o výchovné k důchodu. Kdo z rodičů má nárok a jak o něj nepřijít

Foto: Rýdlová J.

Již od září 2022 je možné podat žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě, tzv. výchovné. Na výchovné ve výši 500 korun má od 1. ledna 2023 nárok pouze jeden z rodičů, a to ten, který o dítě pečoval v největším rozsahu. Rodiče však v tomto směru často vedou spory. Jak stát posuzuje, kdo z nich pečoval více? Je pravda, že někdo nemusí o příspěvek žádat vůbec, a dostane ho automaticky? A co když již žije pouze jeden z rodičů, má na něj nárok?

Výše výchovného

Jedná se o pevně stanovenou částku, která v roce 2023 činí 500 Kč za každé vychované dítě. V případě výchovy více dětí se tato částka násobí jejich počtem, tedy např. za 3 děti bude náležet 1 500 Kč, o které se trvale zvýší procentní výměra starobního důchodu, řádného nebo i předčasného. Výše částky náležející k důchodům přiznávaným v roce 2024 a později, se bude postupně valorizovat stejným způsobem jako procentní výměry důchodů.

Komu náleží

Výchovné náleží osobě (tedy ženě nebo muži), která zajišťovala výchovu konkrétního dítěte v největším rozsahu. Podmínky pro uznání dítěte za vychované jsou podobné těm, které platí dosud pro účely snížení důchodového věku žen, tj. vyžaduje se, aby osoba před datem vzniku nároku na starobní důchod osobně pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti let. Jestliže se ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, postačí, pokud pečovala aspoň po dobu pěti roků a nepřestala o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti.

Kdo ho dostane automaticky

Pro starobní důchody přiznané před 1. 1. 2023 platí, že:

  • U žen se již přiznaný starobní důchod zvýší automaticky bez nutnosti podávat žádost podle počtu vychovaných dětí při stanovení důchodového věku. Pokud by se tak výjimečně nestalo, nebo pokud by počet dětí, za které byl důchod zvýšen, neodpovídal počtu dětí, které žena skutečně vychovala, je třeba o výchovné požádat.
  • U mužů automatické zvýšení není možné, neboť plátce důchodu nemá ve své evidenci zaznamenán údaj o počtu vychovaných dětí. Mužům bude výchovné přiznáváno pouze na žádost. Žádosti mohou podávat od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2024, jinak nárok na něj zanikne.

Kdo se bez žádosti neobejde

Pro starobní důchody přiznané po 31. 12. 2022 bude třeba o výchovné požádat vždy, a to při podání žádosti o starobní důchod, jinak nárok na výchovné nevznikne.

Kdo pečoval více?

Výchova se posuzuje od narození dítěte až do jeho zletilosti jako jeden celek. Za osobu, která výchovu zajišťovala ve větším rozsahu, je považován ten, jehož kariéru péče o dítě nejvíce omezila, tj. měla největší negativní dopad na délku doby zaměstnání a výdělky.  V praxi mají v tomto směru tedy obecně výhodu ty osoby (zpravidla se jedná o ženy), které prokazatelně zůstaly doma s dítětem na rodičovské dovolené, a měly díky tomu výpadek příjmů, zatímco jejich protějšky chodily do práce.

Kdo rozhodne spor

Případné spory mezi rodiči řeší příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Pokud s rozhodnutím nesouhlasíte, lze podat námitku či odvolání, v kterém je nutné  uvést důvod nesouhlasu a případně doložit nová fakta.

Manželka již nežije

Pokud osoba, která zajišťovala výchovu dítěte v největším rozsahu již nežije (např. manželka), její partner (manžel), ačkoli se o dítě také staral, nárok na výchovné mít nebude.

Formulář ke stažení

Žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě ke stažení je k dispozici na e-portálu ČSSZ.

Zdroj: 1) MPSV, 2) zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění