Výhodnější internet či volání pro zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy

Foto: Rýdlová J.

Ačkoli zpráva o možnosti volat či používat internet levněji pro osoby zdravotně postižené nebo s nízkými příjmy proběhla médií ještě před koncem loňského roku, stále mnoho těch, kterým je určena, o ní nemá ani tušení. Připomeňme tedy, pro koho je cenové zvýhodnění určeno, jaké podmínky musí být splněny a jak o něj zažádat.

Kdo poskytuje cenové zvýhodnění

Prvního ledna letošního roku začaly čtyři společnosti (T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a PODA a.s.) na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu poskytovat službu zvláštních cen.

Jaká je jeho výše a na co ho lze použít

Jedná se o cenové zvýhodnění ve výši maximálně 200 Kč za kalendářní měsíc, které lze čerpat na mobilní či pevný internet, mobilní či pevné hlasové služby, případně na balíček obsahující některou z těchto služeb. Cenové zvýhodnění bude možné využít na všechny těmito společnostmi poskytované služby, tarify a balíčky služeb. Nad rámec této povinnosti musí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. umožnit využití cenového zvýhodnění i na alespoň jeden tarif prostřednictvím předplacené karty.

Je na výběru dotyčné osoby, u které z uvedených společností zvolí čerpání cenového zvýhodnění a na kterou ze služeb. Zvýhodnění však může v daném měsíci čerpat pouze jednou.

Kdo má nárok

O cenové zvýhodnění mohou žádat zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy.

Zdravotně postiženou osobou se rozumí

  •  držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
  • držitel průkazu ZTP/P,
  • osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje, nebo
  • spotřebitel, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

Pro úplnost je potřeba uvést, že definice zdravotně postižené osoby pro zvýhodněné volání vychází ze zákona o elektronických komunikacích, který používá užší definici než zákon o zaměstnanosti, dle kterého do této skupiny patří lidé s invaliditou I. až III. stupně bez odhledu na to, zdali jsou držiteli průkazů ZTP, ZTP/P či nikoliv.

Osobou s nízkými příjmy se rozumí osoba,

  • jejíž započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, jde-li o jednotlivce, nebo
  • která žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího započitatelného příjmu a započitatelných příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

Jak postupovat

Osoba, která splňuje výše uvedené podmínky, kontaktuje svého poskytovatele z výše uvedených. Při žádosti o cenové zvýhodnění doloží, že je oprávněnou osobou a jakou službu chce čerpat.

Zdravotně postižené osoby předloží poskytovateli příslušné doklady (ZTP, ZTP/P), případně oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Osoba s nízkými příjmy předá poskytovateli služby čestné prohlášení.

Podrobný návod, jak postupovat (včetně odpovědí na nejčastější dotazy), najdete na webu Českého telekomunikačního úřadu.

Zdroj:
TZ ČTÚ
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích