Bydlení v nájmu. Kdy můžete dostat výpověď z nájmu bytu

Vzhledem k vysokým cenám nemovitostí mnoho lidí volí možnost bydlení v nájmu, protože na vlastní bydlení zkrátka nemá peníze. Nájem nemovitosti k bydlení bývá často doprovázen mnoha otazníky. Dopředu na ně mnohdy nemyslíme, řešíme je, až když tzv. hoří. Příkladem je situace, kdy majitel bytu či domu vyzve nájemníka, aby se vystěhoval, ten je však nemile překvapen, protože s něčím takovým nepočítal. Co na tyto situace říká zákon?

Kdo je kdo

Nejdříve si ujasněme základní pojmy, které se často pletou. Pronajímatel je vlastník bytu (domu), který pronajímá nájemníkovi (nájemci) za úplatu – nájemné.

Na jak dlouho

Nájemní smlouva může být uzavřena na dobu určitou (např. na rok), či na dobu neurčitou. Je-li uzavřena na dob určitou, zpravidla končí uplynutím příslušné doby, resp. k určitém datu. U smlouvy na dobu neurčitou tento konkrétní časový mezník neexistuje. Smlouva trvá, dokud ji jedna ze stran nevypoví. Přičemž nájemní vztah bude zpravidla ukončen až uplynutím výpovědní doby.

Nájemník pod ochranou zákona

Problematiku upravuje občanský zákoník, který nájemci jakožto slabší straně poskytuje zvýšenou ochranu. Nájem na dobu neurčitou může nájemník vypovědět v podstatě kdykoli, a to bez nutnosti uvést důvod. Musí dodržet tříměsíční výpovědní dobu, pokud se ve smlouvě nedohodl s pronajímatelem jinak.

Pronajímatel a výpověď nájemní smlouvy

Pronajímatel již tolik volnosti nemá. Zákon mu stanoví přísná pravidla. Může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době pouze za těchto okolností:

  • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
  • je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
  • má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
  • existuje-li jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Nájem na dobu neurčitou může pronajímatel rovněž vypovědět v tříměsíční výpovědní době v případě, že

  • byt má být užíván pronajímatelem (nebo jeho manželem), který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,
  • potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

Vypoví-li pronajímatel nájem z výše uvedených důvodů, má povinnost tento důvod uvést ve své výpovědi.

Výpověď pouze písemně

Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Navíc, vypoví-li nájem pronajímatel, musí poučit nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky, jinak je výpověď neplatná.

Zdroj: Občanský zákoník v platném znění