Nová doba vyžaduje nový přístup firem

Do slovníku řady zaměstnanců se společně s nástupem koronavirové pandemie probojoval i dříve nikterak běžný termín „home office“. Jaké jsou podmínky pro to, aby práce z domova byla skutečně efektivní?

Práce na dálku vyžaduje revizi firemní kultury a integraci zaměstnanců

Ačkoli práce na dálku není již vyžadována z titulu epidemiologické situace, řada firem i v současnosti preferuje tzv. hybridní režim fungování se začleněním určitého podílu právě práce z domova.

Hlavním důvodem je především úspora nákladů. Společnostem však režim práce na dálku přináší i možnost se efektivněji rozšiřovat a přiblížit se tím svým zákazníkům a snáze hledat kvalifikované zaměstnance.

Tento mechanismus může být vysoce efektivní i z pohledu zaměstnanců, jimž dovoluje značnou flexibilitu. Především umožňuje snazší vybalancování rodinného a profesního života, ale vede i k úspoře času a finančních nákladů na přesuny do zaměstnání.

Práce z domova však může generovat i některé specifické problémy. Zaměstnanci se mohou cítit odtrženi od firemní kultury a pozbývat nutnou loajalitu vůči firmě i vůči sobě navzájem. Dalším problémem je obtížné navazování spolupráce prostředky na dálku a celkově tak i ztížená komunikace.

Většině z těchto rizik však lze účinně předejít. V první řadě by se tak měla každá společnost uchýlit k revizi vlastní firemní kultury.

Je zcela zásadní, aby se zaměstnanec i v režimu home office cítil být integrován do týmu. Současně je však nežádoucí nadměrná kontrola. Nutné je vložit v pracovníky důvěru. Z nového nastavení však přirozeně může vyplynout i zásadní poznatek, že počet hodin strávených v pracovním režimu, tedy u počítače, není přímo úměrný celkovému objemu odvedené práce.

Pilířem úspěchu je komunikace a kompetentní vedení

Jak již bylo vzpomenuto, dalším důležitým bodem, na němž stojí práce na dálku, je komunikace. Ke zhodnocení, jak je efektivní práce z domu v měřítkách dané společnosti, lze použít úspěšně techniku sociomapování.

Jedná se o jednoduchá schémata, která připomínají skutečné mapy. Pomocí vyobrazení s vrstevnicemi lze vysledovat sílu zkoumané charakteristiky. S využitím sociomap tak lze kontrolovat funkčnost komunikace, udělování zpětné vazby nebo rozhodování.

Od firem se proto vyžaduje i dostatek času věnovaný tréninku a školení zaměstnanců, které jsou nezbytné pro to, aby se na novou situaci všichni ve firemní struktuře skutečně úspěšně dokázali adaptovat. Jen tak může být zajištěna dostatečná produktivita práce i v novém systému.

To klade nároky i na kompetence manažerů. Metody vedení lidí je nutné dimenzovat s ohledem na motivaci a odborné dovednosti jednotlivých členů týmu na všech úrovních.

Právě osobní motivace je klíčovým faktorem, který rozhoduje v angažovanosti zaměstnance. A to v konečném důsledku vždy mnohem více než způsob jeho práce. Home office tak může být vhodnějším řešením z pohledu obou zainteresovaných stran. Přesvědčí vás trénink Efektivní práce z domu od develor.cz.