Kraj nabídl Sušici převzetí nemocnice

ilustrační foto

SUŠICE – Zastupitelstvo Plzeňského kraje vzalo na vědomí na svém mimořádném jednání návrh smlouvy o převzetí provozu Sušické nemocnice. Návrh smlouvy o převzetí provozu Sušické nemocnice vypracovala pracovní skupina zřízená za účelem projednání podmínek případného začlenění Sušické nemocnice do systému krajských nemocnic.

Zastupitelstvo Plzeňského kraje zároveň schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převzetí provozu Sušické nemocnice s městem Sušice. Hejtmanovi Rudolfu Špotákovi zastupitelstvo uložilo smlouvu o převzetí provozu Sušické nemocnice podepsat a zaslat ji ke schválení a k podpisu městu Sušici.

„Od této chvíle tak mají budoucí osud nemocnice zcela v rukou zastupitelé města Sušice. Ti buďto smlouvu schválí a potvrdí, že mají zájem na tom, aby od 1. ledna 2025 převzala provoz nemocnice společnost, jejímž jediným společníkem je Plzeňský kraj, anebo ji ponechají dál v současném stavu,“ sdělil k rozhodnutí zastupitelstva hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a upřesnil, že takovouto společností by byla buďto Klatovská nemocnice a.s., anebo nová společnost, kterou by Plzeňský kraj za tímto účelem založil. Tím by se Sušická nemocnice zařadila do sítě krajských nemocnic.

 Buď připadne sušická nemocnice pod klatovskou, nebo bude krajská

Záměr o převzetí nemocnice v Sušici a zajištění poskytování zdravotních služeb v jejím areálu krajští zastupitelé schválili s podmínkou, že město Sušice bezúplatně převede (daruje), Plzeňskému kraji movitý i nemovitý majetek, který je ve vlastnictví města Sušice, a ve kterém je provozována nemocnice.

„Smlouva řeší proces převzetí provozu nemocnice krajem, a to s účinností od 1. 1. 2025. Je v ní vymezen zejména rozsah poskytovaných zdravotních služeb, které bude Plzeňský kraj v rámci objektivních možností a dostupných kapacit od 1. 1. 2025 v Sušické nemocnici schopen nyní garantovat a zajišťovat,“ upozornil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

Upravuje také přechod práv a povinností z pracovně právních vztahů, smlouvy se zdravotními pojišťovnami či možnosti odstoupení od smlouvy. „A je zde uvedeno i to, že smlouva musí být oběma smluvními stranami uzavřena nejpozději do 31. 5. 2024,“ doplnil náměstek Hais.

Rozhodnout musí i město Sušice

Toto datum bylo zvoleno s ohledem na zajištění nezbytné přípravy k převzetí provozování nemocnice, a to tak aby tento proces mohl být do 31. 12. 2024 zdárně realizován. Od 1. 1. 2025 by tak Plzeňský kraj mohl bez výraznějších provozních problémů zabezpečit provoz Sušické nemocnice.

Bude-li smlouva o převzetí provozu Sušické nemocnice skutečně uzavřena, uzavře dále Plzeňský kraj s městem Sušice ještě samostatnou darovací smlouvu, na jejímž základě bude kraji bezúplatně převeden movitý i nemovitý majetek, který je ve vlastnictví města Sušice, a ve kterém je provozována nemocnice.

Předpokladem pro převzetí provozu Sušické nemocnice ze strany Plzeňského kraje je tedy uzavření obou předmětných smluv, k čemuž by mělo dojít, pokud to schválí zastupitelstvo Plzeňského kraje a zastupitelstvo města Sušice. Pokud město Sušice do 31. 5. 2024 smlouvu neschválí a nezašle ji podepsanou zpět Plzeňskému kraji, pak k jejímu uzavření nedojde.