Osoby se zdravotním postižením. Stát letos nově zvýšil příspěvek na jejich zaměstnávání

Ilustrační foto

Pro osoby s výrazněji zhoršeným zdravotním stavem není vždy jednoduché najít práci, která by odpovídala jejich pracovním možnostem a která by jejich zdravotní stav dále nezhoršovala neúměrnou zátěží. Z tohoto důvodu se stát snaží zvýhodnit zaměstnavatele, kteří pro tyto osoby vytvářejí vhodná pracovní místa. Letos došlo po více než roce k dalšímu navýšení státního příspěvku firmám působícím na chráněném trhu práce. Cílem příspěvku je motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání těchto osob a také zlepšit jejich platové ohodnocení, které bývá zejména u odborných profesí značně podhodnoceno.

Nová výše příspěvku

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižení (dále jen OZP) se zvyšoval pozvolna, do října 2022 činil 14 200 Kč a před tímto datem 13 600 Kč.

MPSV uvádí na svém webu, že od 1. čtvrtletí roku 2024 (včetně) dochází ke zvýšení maximální částky příspěvku pro osoby invalidní v I., II. a III. stupni o 1 500 Kč, a to z původních 14 200 Kč na 15 700 Kč. Zaměstnavateli také náleží paušální částka 1 000 Kč měsíčně na každou OZP v pracovním poměru, takže celkem 16 700 Kč včetně paušální částky příspěvku.

Na zaměstnance, který je zdravotně znevýhodněnou osobou ,je poskytován zaměstnavateli příspěvek ve výši 5 000 Kč měsíčně, tedy 6 000 Kč včetně paušální částky příspěvku.

Kdo je OZP

Pro účely zákona o zaměstnanosti se osobou se zdravotním postižením rozumí fyzické osoby, které jsou uznány:

  • invalidními ve třetím stupni nebo
  • invalidními v prvním nebo druhém stupni nebo
  • zdravotně znevýhodněnými.

Tuto skutečnosti je potřeba doložit posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatel OZP

Nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nevzniká každému zaměstnavateli, ale pouze tomu, který má s úřadem práce uzavřenou písemnou dohodou o tom, že je uznám zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří z celkového počtu svých zaměstnanců zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Kromě této hlavní podmínky musí zaměstnavatel splňovat celou řadu dalších podmínek. Například zaměstnavatel v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody s ÚP:

  • musel vyplácet nejméně 80 % OZP zaměstnanců mzdu bezhotovostně převodem na účet nebo poštovní poukázkou (tedy nikoli v hotovosti);
  • musel zaměstnávat nadpoloviční většinu OZP zaměstnanců na pracovištích, která nejsou jejich bydlištěm (tj. nesměli pracovat z domu);
  • nesměl uzavírat se zaměstnanci dohody o srážkách ze mzdy, které by byly v rozporu s dobrými mravy. (Dříve řada firem zneužívala státní příspěvek tak, že donutila OZP zaměstnance, aby se smluvně zavázali, že budou hradit ze svého platu několik tisíc korun měsíčně např. na zaměstnavatelem určený, a velmi předražený, online jazykový kurz, který zaměstnanci vůbec nepotřebovali, avšak peníze se takto vrátili oklikou k zaměstnavateli.);
  • nesměl mít pravomocně uloženou pokutu za správní delikt nebo přestupek na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce.

Zdroj: MPSV

Může vás zajímat:

Osoby s přiznanou invaliditou mohou doplácet méně na léky. Musí však splnit určitou povinnost