Kvalita ovzduší překvapila. Nepříjemně

V ulicích města jsou instalovány senzory, které umí zachytit a monitorovat znečištění ovzduší. Foto: CLEAN AIR, SENZORY PRO MĚLNÍK

MĚLNÍK – Senzory monitorující stav ovzduší v Mělníku přinášejí první výsledky. Instalovány jsou ve dvou lokalitách města: Blata-Rousovice a Mlazice-Pšovka. Právě v těchto místech si totiž obyvatelé často stěžují na nevhodná paliva lokálních topenišť, která jsou právě v zimních měsících dominantním původcem znečištění ovzduší, a s tím spojeným zápachem a smogem. Letošní měření navazuje na ta předchozí, která potvrdila, že tyto lokality jsou nejvíce postiženými oblastmi ve městě.

„Senzory měří od konce minulého roku. Stav ovzduší v chladných měsících je oproti teplým specifický tím, že ve větší míře dochází ke spalování biomasy a uhlí, a kvůli tomu je stav ovzduší znatelně horší. Na obou měřených lokalitách – Blata-Rousovice a Mlazice-Pšovka došlo od začátku roku k překročení emisního limitu skoro každý den. Během několika dnů dokonce v řádu stovek procent. Z toho lze uvozovat že stav ovzduší je zde během chladných dnů, kdy dochází k velkému spalování v lokálních topeništích, zdraví nebezpečný,“ uvedl koordinátor projektu CLEAN AIR Daniel Glaser.

Za znečištěné ovzduší mohou lidé

Nainstalované senzory zaznamenávají polétavý prach, zkráceně PM. Konkrétně částic PM10, PM2,5 a PM1 dle jejich velikostí. Inhalace PM10 poškozuje hlavně kardiovaskulární a plicní systém. Dlouhodobá expozice snižuje délku dožití a zvyšuje kojeneckou úmrtnost, způsobuje chronickou bronchitidu a chronické plicní choroby, včetně rakoviny plic. Naprostá většina polétavého prachu vzniká důsledkem lidské činnosti – doprava, průmysl a nesprávné spalování v kotli. Nadlimitní hodnoty hlásí všechny stanice nainstalované v rámci projektu Norských fondů ve Středočeském kraji. „Veškerá data jsou zveřejňována na veřejném portálu a jsou interpretována široké veřejnosti, včetně jejich archivace. Na základě získaných dat připravíme doporučení pro město Mělník, která by měla vést ke zlepšení celkového stavu ovzduší ve prospěch všech obyvatel,“ dodal Daniel Glaser.

Problematika znečištění ovzduší je v České republice dlouhodobě jedním z prioritních témat ochrany životního prostředí, specifickým tématem je otázka znečištění ovzduší způsobeného nevhodným vytápěním domácností.

Správný způsob vytápění v domácím kotli

Ekologický

Spalujte v kotli pouze předepsané palivo – spalováním nekvalitního paliva neušetříte, naopak vám saze ucpávají kotel a komín a účinnost spalování se ještě zhoršuje.

Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.

Používejte kotel s vysokou účinností spalování – čím lépe zařízení spaluje, tím méně škodlivin produkuje. Nechte si kotel pravidelně seřídit – je to důležité pro jeho úsporný provoz.

Pravidelně zajištujte údržbu komínu kominíkem.

Nespalujte odpad! Za odpad se považuje vše, kromě schváleného paliva pro daná kamna.

 

Ekonomický

Zateplete stěny budov, střechu a podlahy, utěsněte dobře okna a dveře. Informujte se o možnosti dotací na zateplování, můžete hodně ušetřit.

V zimě větrejte krátce a intenzivně.

Odstraňte překážky v cirkulaci tepla v interiéru (např. nevhodně umístěný nábytek před topným tělesem, kryty topných těles).

Instalujte pokojové termostaty – u plynových kotlů zapínají kotel při poklesu teploty pod zvolenou hodnotu. Instalujte na topení termoventily, které drží stanovenou teplotu.

Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu např. pomocí odpařovačů vody.

 

10 zlatých pravidel slušného chování

  1. nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komína
  2. suš dřevo minimálně jeden až dva roky – více se ohřeješ a bude z toho méně kouře
  3. nespaluj odpadky
  4. nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus
  5. přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas (neplatí pro automaty a zplyňovací kotle)
  6. pravidelně čisti kotel a komín (najdi si svého kominíka na stránkách společenstva kominíků ČR.)
  7. dle svých možností používej moderní kotel či kamna
  8. udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C
  9. nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ
  10. top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused