Daňové přiznání. Jaké příjmy musíte uvést a jak poznat, pod jaký paragraf spadají

Foto: Rýdlová J.

Pokud se musíte zabývat daňovým přiznáním, zjistíte, že rozděluje příjmy dle paragrafů. Je tedy určitě dobré vědět, co jednotlivá čísla paragrafů znamenají. Jestliže půjdete pro radu na FÚ, i tehdy je pravděpodobné, že se vás pracovnice zeptá: „Máte příjmy jen podle § 6, anebo i podle § 7, případně dalších?“ V tu chvíli je většina obyčejných smrtelníků naprosto ztracena. Vás se to však po přečtení našeho článku týkat nemusí.

Kdy se o nic nestaráte

Pokud máte jako daňový poplatník za daný rok pouze příjmy od jednoho zaměstnavatele a nemáte žádné další zdanitelné příjmy, pak daňové přiznání (dále jen DP) za vás podá váš zaměstnavatel a vy se o nic nestaráte. Máte však samozřejmě povinnost doložit mu potřebné podklady (např. ohledně slevy na manžela, penzijního připojištění, invalidity). Obdobná situace platí, pokud jste měli postupně (nikoli současně) více zaměstnavatelů, tj. v průběhu roku jste přešli od jednoho zaměstnavatele k jinému. Tehdy DP opět nepodáváte, učiní tak váš zaměstnavatel.

Kdy daňové přiznání podat musíte

Pokud však máte kromě příjmů ze závislé činnosti (nejčastěji zaměstnání) ještě další příjmy, např.  příjem z podnikání, z pronájmu nemovitosti nebo jejího prodeje, pak máte ze zákona povinnost DP podat příslušnému finančnímu úřadu. Formulář DP tyto příjmy rozlišuje a dělí je do jednotlivých skupin právě dle paragrafů zákona o daních z příjmu.

§ 6 Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy ze závislé činnosti jsou veškeré příjmy ze zaměstnání a také z prací konaných mimo pracovní poměr na dohodu o provedení práce (DPP) či dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Dále zde patří např. příjmy za práci člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní společnosti.

§ 7 Příjmy ze samostatné činnosti

Do této kategorie spadají, laicky řečeno, zejména příjmy z podnikání. Zákon však provádí mnohem detailnější vymezení. Hovoří např. o přijmu ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živnostenského podnikání, podílu společníka veřejné obchodní společnosti na zisku či příjmu z výkonu nezávislého povolání.

§ 8 ­Příjmy z kapitálového majetku

Některé příjmy z kapitálového majetku jsou zdaňovány přímo u zdroje (např. bankou, pojišťovnou), a to zvláštní sazbou daně ve výši 15 %. Vy již obdržíte čistý výnos, a tudíž nemusíte podávat DP. Jedná se například o:

  • příjmy z podílů na zisku obchodní korporace nebo podílového fondu, je-li tento podíl představován cenným papírem (tzv. dividenda);
  • příjmy z držby a následovného výnosu z dluhopisů;
  • příjmy z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách;
  • úroky z peněžních prostředků na účtu, který není určen k podnikání.

Jestliže příjmy z kapitálového majetku nespadají pod zdanění zvláštní sazbou daně, musíte je uvést ve svém DP. Jedná se například o:

  • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček;
  • úroky z prodlení;
  • úrokové a jiné výnosy z držby směnek.

§ 9 Příjmy z nájmu

Do této skupiny patří příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů a dále příjmy z pronájmu movitých věcí.

§ 10 Ostatní příjmy

Zde spadají v podstatě všechny příjmy, které se zákonodárcům nepodařilo vměstnat nikam jinam. Nejčastěji se jedná o příjmy z příležitostných činností (např. příležitostný prodej zeleniny a ovoce z vlastní zahrady) nebo z příležitostného nájmu movitých věcí. Pro úplnost uveďme, že příležitostné příjmy do výše 50 000 Kč ročně (do roku 2023 se jednalo o 30 000 Kč ročně) nepodléhají zdanění. Zákon je chápe spíše jako jednorázové aktivity (rozhodně nesmí být pravidelné) a zároveň na ně nesmíte mít živnostenské oprávnění.

Mezi ostatní příjmy patří dále např. příjmy z prodeje nemovitosti, cenného papíru či jiné věci. Patří zde rovněž výhry z loterie, tomboly či reklamních soutěží.

Tento článek má pouze orientační charakter. Vzhledem ke svému rozsahu není schopen zahrnout všechny podrobnosti týkající se komplikované problematiky daně z příjmu fyzických osob. Detailní informace naleznete na webu Finanční správy ČR.

Zdroj: Zákon ČNR o daních z příjmů v platném znění