Osoby s přiznanou invaliditou mohou doplácet méně na léky. Musí však splnit určitou povinnost

Foto: Rýdlová J.

U doplatků na léky existuje tzv. ochranný limit. Pokud v daném roce zaplatíte za léky více, než je tento limit, je vám přeplatek vrácen. U invalidních občanů je tento limit za předpokladu splnění určitých podmínek výrazně nižší.

Výše ročního limitu

U dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je hranice ročního limitu na započitatelné doplatky stanovena na 1 000 Kč. Pro dospělého člověka je limit nastaven na 5 000 Kč. U pojištěnců nad 70 let je limit stanoven na 500 Kč. Pojištěnec o vrácení peněz žádat nemusí, protože zdravotní pojišťovna překročení ochranného limitu sleduje. Částka je pojištěnci vrácena buď na jeho bankovní účet, anebo poštovní poukázkou na adresu evidovanou u VZP.

Limit u invalidních občanů

Nárok na snížený ochranný limit, a to konkrétně ve výši 500 Kč, mají také invalidní občané. Nikoli však všichni, ale pouze ti, kteří splňují následující podmínky:

  • Pojištěnci, kteří jsou zařazeni ve III. stupni invalidity a pobírají důchod pro tuto invaliditu.
  • Pojištěnci, kteří byli uznáni invalidními ve II. nebo III. stupni, ale invalidní důchod jim není vyplácen.

Nárok na snížený limit 500 Kč se tedy netýká pojištěnců I. stupně invalidity a pojištěnců, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu II. stupně.

Povinnost uplatnit nárok

Snížený limit na doplatcích za léky však není uplatněn automaticky. Pojištění občané, kteří na něj mají z důvodu svého handicapu nárok, mají ze zákona povinnost sami tuto skutečnost nahlásit své zdravotní pojišťovně. Zároveň musí tuto skutečnost doložit, a to buď

  • kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu III. stupně,
  • nebo kopií kopii posudku o posouzení zdravotního stavu, na jehož základě byl pojištěnec uznán invalidním ve II. nebo III. stupni.

Kopie nemusí být úředně ověřená. Nárok na snížený limit vzniká až od data, kdy pojištěnec splní svou zákonnou povinnost předložit daný dokument. Tedy nikoli od chvíle, kdy mu byla přiznána invalidita.

Další pravidla

O nárok na tento snížený limit není potřeba žádat každý rok znovu. Pokud byste však měnili zdravotní pojišťovnu, je o něj potřeba znovu zažádat. Rovněž pokud byste přestali splňovat podmínky (např. začal by vám být vyplácen invalidní důchod ve II. stupni invalidity), je nutné pojišťovně tuto změnu nahlásit do 8 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Do limitu se nezapočítávají ceny všech přípravků, které si zakoupíte v lékárně. Započítávají se pouze tzv. započitatelné doplatky, které zaplatíte za lékařem předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Částky za zdravotnické prostředky (např. doplatky za berle, chodítka) se do limitu nezapočítávají vůbec.

Zdroj: Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v aktuálním znění