Archa úmluvy: Ať už byla čímkoliv, jen vybraní kněží se vyznali v tom, jak s ní zacházet

Archa úmluvy - ilustrační obrázek. Zdroj: www.worldhistory.org

Starý zákon mluví o kultovním objektu Izraelitů, jemuž se říká Archa úmluvy (či také Boží schrána). Oficiálně měl tento předmět sloužit výlučně k uložení kamenných desek s přikázáními, které Mojžíš přinesl z hory Sinaj. Archa úmluvy zůstává jedním z nejzáhadnějších předmětů všech dob.

Jak asi vypadala a čím vlastně byla?

Archa mohla být i nebezpečná – síla, která z této truhly vycházela, mohla mít při nesprávném použití i ničivé účinky. Jaká to síla byla ve schráně skrytá? A co o ní víme? Jestliže se opíráme o biblický popis, pak byla truhla asi 1,30 metru dlouhá, šířka a výška byla zhruba 75 centimetrů. Dále je psáno, že byla zevnitř i zvenku potažena plátkovým zlatem a na každém rohu měla zlatý kruh. Měla být vyrobena z akáciového dřeva, stejně jako pozlacené tyče, kterými se protáhly kruhy, a na nich byla archa přenášena kněžími, kteří k tomu byli zvláště určeni. Jinak se jí nesměl nikdo dotknout.

Tragédie Filištínů

Nepozornost při kontaktu s Archou úmluvy mohla mít katastrofální následky. Hrála zde snad nějakou úlohu elektřina či neviditelné záření? Dlouho po Mojžíšově smrti porazili Izraelity Filištíni a jako kořist si odnesli Archu úmluvy. Bible dále uvádí, že ji zanesli do Ašdódu, Hospodinova ruka však na Ašdódany těžce dolehla a ranila je nádory. Kamkoliv ji Filištíni přenesli, tam se nádory objevily. Po sedmi měsících Filištíni spolu s bohatými dary vrátili Izraelitům tento jejich kultovní předmět a ti ji přemístili do města Bét-Šemeš. Při neopatrném zacházení ale Archa nerozlišovala mezi Izraelity a Filištíny, podle Bible Hospodin ranil i muže z Izraelitů za to, že se do schrány podívali.

Odkud vycházela taková smrtící síla? Bylo by možné, že snad z nějakého stroje? U nádorových onemocnění, o nichž je vyprávěno, a která se objevila v souvislosti s Archou, se nejednalo o nějakou nákazu. Kožní nádory spojené se zvracením, jak o tom hovoří biblický text, jsou typické symptomy nemoci z ozáření.

Kde je?

Teprve v momentě, kdy byla Archa úmluvy předána kněžím, kteří se vyznali v tom, jak s ní zacházet, byl klid. Schrána se nyní nacházela ve městě Kirjat-Jearim a muž jménem Abinádab a jeho syn Eleazar byli ustanoveni strážci Archy úmluvy. Oba byli kněží. V knize Exodus se dále dočteme, že Bůh srazil bleskem ty, kteří se jí odvážili dotknout. Bible proto o ní hovoří také jako o „Anděli zkázy“.

Lze tedy připustit, že Archa úmluvy byla nějakým technickým reliktem, který byl jako božský uctíván? Hospodin možná nepotřeboval pro své pozemské projevy žádnou zlatou truhlu, tím spíš, když z ní vycházela ničivá síla – přesto existovala.

V biblických textech se o Arše úmluvy mluví až do doby, kdy byla umístěna v Šalomounově chrámu, pak už ne, ale proč? Posvátný etiopský text Kebra Nagast tvrdí, že Šalomoun ji daroval Menelikovi, který ji svěřil koptským mnichům, kteří ji dodnes střeží v jednom chrámu v Axumu. Teorie spjaté s Etiopií nelze ověřit, mniši, pokud Archu úmluvy střeží, ji odmítají ukázat.

Existuje také hypotéza, která naznačuje, že by mělo jít o nějakou mocnou zbraň mimozemského původu.