Senioři za volantem. Odkdy a jak často mají povinnost chodit na lékařské prohlídky

Zdroj: publicdomainpictures.net

S přibývajícím věkem se zhoršuje pohyblivost a naneštěstí přibývá zdravotních problémů. Některé z nich mohou výrazně ovlivnit schopnost člověka řídit. Z tohoto důvodu se musí řidiči od určitého věku podrobit lékařskému vyšetření. Pokud senior řídí vozidlo bez platného lékařského potvrzení (např. mu propadlo nebo si ho vůbec ani nevyřídil), hrozí mu velký postih. A to i tehdy, pokud žádnou dopravní nehodu nezaviní.

Hranice 65 let

Z § 87 zákona o provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že řidič je povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku. Po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Pokud to však vyžaduje zdravotní stav, může posuzující lékař na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky stanovit termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší. V případě potřeby může lékař také vyžadovat provedení odborného vyšetření.

Obsah lékařské kontroly

Rozsah zdravotních prohlídek stanovuje vyhláška č.277/2004 Sb. Z ní vyplývá, že vyšetření je zaměřeno především na nemoci, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení. Zahrnuje také například komplexní vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu. Od ledna 2013 navíc platí, že pokud motorista onemocní chorobou omezující jeho schopnosti řídit, musí to lékař ihned nahlásit příslušnému úřadu. Po zavedení tohoto opatření se počet hlášení lékařů oddělením dopravně-správních agend městských a obecních úřadů výrazně zvýšil.

Doklad o zdravotní způsobilosti

Od 1. ledna 2024 nemusíte mít na našich cestách u sebe řidičský průkaz, technický průkaz ani vytištěnou tzv. zelenou kartu.  Nicméně všechny doklady musí být platné. Při silniční kontrole stačí, když policistům prokážete svoji totožnost. Další údaje si již vyhledají ve svém systému. Od 1. 1. 2024 musí řidiči starší 65 let na vyzvání předložit doklad o zdravotní způsobilosti, ten zatím elektronicky nefunguje.

Postihy

Pokud řidiči starší 65 let nemají platný posudek o zdravotní způsobilosti, hrozí jim pokuta ve správním řízení ve výši několika tisíc korun a také po určitou dobu zákaz řízení. Pokud si dokument jen zapomenou doma a jsou schopni ho dodatečně předložit, je postih mnohem mírnější.

Problém při dopravní nehodě

Pokud řidič nemá vyřízený doklad o zdravotní způsobilosti a způsobí nehodu, pak pro něj může být situace velmi kritická. Ze zákona je na něj pohlíženo jako na osobu nezpůsobilou k řízení motorového vozidla a pojišťovna po něm může vymáhat náhradu škody, kterou vyplatila poškozenému. Tyto částky jsou nemalé, může se jednat o statisíce až miliony korun. Problém však bude mít řidič i tehdy, pokud nehodu nezpůsobí. Stane se účastníkem dopravní nehody a samozřejmě dojde k zjištění, že řídil, aniž vlastnil potřebný doklad o zdravotní způsobilosti, z čehož budou vyvozeny příslušné důsledky.