Záruka podle nového – dva roky, nebo už jen rok? O jakých změnách byste měli vědět

Foto: Rýdlová J.

Zvykli jsme si na to, že záruka na zakoupené zboží je dva roky. Najednou se však můžeme setkat s tvrzením, že podle nového je záruka zkrácena jen na jeden rok. Takže pokud jsme si koupili loni v březnu pračku, která nyní začíná stávkovat, tak máme s reklamací smůlu. Je to pravda?

V r. 2023 došlo k novelizaci občanského zákoníku, přičemž změny se dotkly např. právě reklamace zboží. Úvodem nutno říci, že zatímco obyčejný smrtelník hovoří o záruce, občanský zákoník (dále jen OZ) hovoří o právech z vadného plnění. Další důležitým pojmem je jakost při převzetí.

Dle § 2 165 platí, že: „Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.“ Dále dle § 2 161 o jakosti při převzetí platí, že: „Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Reklamace první rok

Přeloženo do normálního jazyka, tzv. záruka je i nadále platná dva roky (nejen v ČR, ale v celé EU). Vztahuje se ale pouze na vady, které měl nový výrobek už při prodeji (tj. při převzetí), tedy na výrobní vady. Jestliže se vada projeví do jednoho roku od koupě, má se za to, že se jednalo o výrobní vadu, a prodejce musí vaši reklamaci uznat. Výjimkou je, že by vám prokázal, že nešlo o výrobní vadu, ale že jste si například vadu způsobili sami nesprávným používáním výrobku.

Reklamace druhý rok

Pokud se však vada projeví až po roce (tj. ve druhém roce od koupě), pak jste to vy, kdo musí odborně prokázat, že vada existovala už při koupi (např. u obuvi byla špatně přišitá podešev, a ta se časem odtrhla).

Reklamace a běh záruční doby

Pokud je vám reklamace uznána, pak po dobu jejího vyřizování se záruční doba pozastavuje. Jestliže bude trvat 14 dní, než vám prodejce vrátí opravenou obuv, pak se těchto 14 dní do záruční doby nepočítá, tudíž se vám o tuto dobu prodlouží původní záruka.

Další důležité změny

Mezi další klíčové změny v zákoně, které přinášejí spotřebiteli větší ochranu, patří například tyto:

  • Obvyklé vlastnosti zboží. Prodávající nyní odpovídá nejen za ujednané vlastnosti koupeného zboží, ale také za jeho obvyklé vlastnosti. Zboží by mělo splňovat požadavky na věci stejného druhu. Například dotykový mobil by měl být schopen fotit a natáčet videa.
  • Dodání včetně příslušenství. Zboží musí být dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat. K mobilu by tedy měla být vždy dodána i nabíječka.
  • Aktualizace softwaru. Prodávající je nyní povinen aktualizovat software digitálních zařízení (např. počítače, mobilní telefony, fotoaparáty), aby tato zařízení fungovala správně, a to minimálně po dobu dvou let.
  • Odpovědnost za nesprávnou montáž. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu. Jedná se o užitečné ujednání vzhledem k tomu, jak neúplní či nesrozumitelné bývají překlady návodů do češtiny.
  • Záruka za jakost. Tato záruka vzniká prohlášením prodejce (např. na obalu výrobku, letáku či reklamě) o jejím poskytnutí. Jedná se o záruku nad rámec zákona, např. na tři roky. Pokud najdete třeba  v aktuálně platném letáku jinou délku záruky, než je uvedená na obalu či v TV reklamě, platí ta nejdelší.
  • Záruční list. Poskytovatel záruky za jakost vydá kupujícímu při prodeji  záruční list v textové podobě.

Nová pravidla pro reklamování zboží jsou účinná od 6. 1. 2023 včetně. Rozhodujícím okamžikem je tedy den, kdy jste zboží zakoupili (nikoliv den, kdy zboží nebo službu reklamujete). Pokud reklamujete zboží zakoupené před tímto datem, pak se řídíte starým zněním zákona.

Zdroj: Občanský zákoník v platném znění